Polityka prywatności deklaracja

Chronimy Twoje dane 

Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona danych jest bardzo ważna dla BWO. Korzystanie z serwisu BWO jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług specjalnych naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do BWO. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator BWO wdrożył szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

 

1. Definicje

Deklaracja BWO o ochronie danych opiera się na terminach używanych przez europejskiego ustawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, kiedy przyjmowano ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić użyte terminy.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki, w tym między innymi:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża fizyczny, fizjologiczny, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) zainteresowana osoba

Dotknięta osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) przetwarzanie

Przetwarzanie każdej operacji wykonywanej z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takiego numeru procesowej związanej z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, gromadzenie, organizacja, układ, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie transmisyjną, rozpowszechniania lub w inny sposób, równowaga lub skrótu ograniczenia, usunięcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

e) profilowanie

Profilowanie jest każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, co jest, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności odnoszących się do aspektów pracy, statusu ekonomicznego, zdrowia, osobiste Analizować lub przewidywać preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja

Pseudonymization jest przetwarzanie danych osobowych w sposób, w którym dane osobowe mogą być już przypisany do konkretnego tematu bez pomocy dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje przechowywane oddzielnie i środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

(g) kontroler lub kontroler

Administrator lub kontroler to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie unijnym lub krajowym.

h) procesor

Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) odbiornik

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, agencją, agencją lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretną misją, nie są uważane za beneficjentów.

j) strony trzecie

Trzeci jest osobą fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, kontroler, procesor i osoby, które są uprawnione pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda jest dobrowolna dla dowolnego konkretnego przypadku i jednoznacznie dostarczona przez podmiot danych informowany sposób wyrażania woli w formie oświadczenia lub innej rozpoznawalnej pozytywnej czynności przez które rozumie się osobę, że zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jest.

 

2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inne przepisy dotyczące ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy o charakterze ochrony danych to:

Federalne Stowarzyszenie Operatorów Farm Wiatrowych Offshore eV (BWO)

Schiffbauerdamma 19

10117 Berlin

Niemcy

Tel .: 030 - 28444650

E-mail: info@bwo-offshorewind.de

Strona internetowa: www.bwo-offshorewind.de

 

3. Pliki cookie

Serwis BWO wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie e. V. zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej iw związku z tym trwale przeczy ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Serwis BWO zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do serwisu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. Odsyłacz), (4) podstrony, na które można uzyskać dostęp za pośrednictwem można kontrolować system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do uniknięcia niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, BWO nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam dla niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz ( 4) udzielenie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem statystycznie i dalej oceniane przez BWO w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

 

5. Opcje kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne na stronie BWO znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

 

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetworzony administratora danych i przechowuje dane osobowe zainteresowanego tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania osobiście lub jeśli jest to dozwolone przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w ustawodawstwo, któremu administrator danych został przewidziany.

Eliminuje cel przechowywania lub przepisane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub inny okres przechowywania ustawodawca odpowiedzialny wygasa, dane osobowe są zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z wymogami prawa.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskie dyrektywy i rozporządzenia prawo do żądania potwierdzenia od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili uzyskać od Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji prawo do uzyskania od administratora danych dotyczących danych osobowych przechowywanych na jego temat oraz kopii takich informacji bezpłatnie. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekazał osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:

cele przetwarzania

kategorie przetwarzanych danych osobowych

odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym

jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania

istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego

jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych

istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art 22 1 Abs.4 i DS-GMO i - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki zaangażowanych oraz zakresu i pożądanego wpływu takiego przetwarzania dla danej osoby

Ponadto podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z nami.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

d) Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub przetworzone w inny sposób, co do których nie są już potrzebne.

Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie Art. 6 ust. 1 punkt A DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 litera a DS-GMO obsługiwane, a brak jest podstawy prawnej dla inaczej przetwarzania.

Dana osoba ma zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GMO sprzeciwu wobec przetwarzania, a nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetworzenia przed lub osoby działającej zgodnie z Art. 21 ust. 2 DS-GMO sprzeciw wobec Przetwarzanie.

Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.

Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, życzy sobie usunięcia danych osobowych przechowywanych w BWO, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Inspektor ochrony danych BWO lub inny pracownik zadba o niezwłoczne rozpatrzenie wniosku o usunięcie.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez BWO, a nasza firma jako osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, BWO podejmuje odpowiednie działania, w tym techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszty realizacji w celu powiadomienia innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała, aby te inne podmioty przetwarzające dane usunęły wszystkie linki do tych danych osobowych lub kopie lub repliki tych danych osobowych o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Inspektor ochrony danych BWO lub inny pracownik zaaranżuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Dana osoba ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 paragraf 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad interesami osoby zainteresowanej.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w BWO, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Inspektor ochrony danych BWO lub inny pracownik zadba o ograniczenie przetwarzania.

f) Przenoszalność danych

Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie danych osobowych, ma prawo wynikające z europejskich dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania danych osobowych, które jej dotyczą, przekazanych administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Posiada również do przedstawienia tych danych do innego ładunku bez ograniczeń przez osoby odpowiedzialne, których dane osobowe zostały przekazane prawo, pod warunkiem, że przetwarzanie w sprawie wyrażenia zgody zgodnie z art. 6 para. 1 litera a DS-GMO lub Art. 9 Abs . 2 punkt a DS-GMO lub na podstawie umowy, zgodnie z Art. 6 para. list 1 b DS-GMO na podstawie i przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych metod, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest wymagane do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto dana w wykonywaniu ich prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GMO osoba uzyskanie że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio z opłaty na inną firmę, jeśli jest to technicznie wykonalne i jeśli prawa, nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Offshore Windenergie e. V. wyznaczony inspektor ochrony danych lub inny pracownik.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo udzielonego przez Europejski dyrektyw i rozporządzeń dawcy względów wynikających z ich szczególnej sytuacji w każdej chwili do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO zgłasza sprzeciw. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

W przypadku wniesienia sprzeciwu BWO nie przetwarza już danych osobowych, chyba że możemy udowodnić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie Roszczenia prawne.

Jeżeli BWO przetwarza dane osobowe w celu obsługi direct mail, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego do BWO, BWO nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w BWO do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO. Sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych BWO lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

h) Automatyczne decyzje w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców, nie jeden wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - łącznie z profilowaniem - być przedmiotem opartej decyzja, która rozwija się na skutek prawny lub znacząco wpływa na niego w podobny sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest dla zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a osobą odpowiedzialną jest wymagane, lub (2) w związku z prawem Unii lub państw członkowskich, która podlega opłacie, jest dozwolone, a to prawodawstwo odpowiednie środki zawarte w celu ochrony praw i swobód i uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) jest podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, BWO podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów ochrony osoby, której dane dotyczą, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba zainteresowana chce dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

i) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych

Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba zainteresowana chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 

8. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Zasadniczo osoba odpowiedzialna za przetwarzanie korzysta również z Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. Tweety, czyli krótkie wiadomości. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niezalogowanych na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia docieranie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stronach tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i był na którym składnik Twitter (Twitter button) jest zintegrowana przeglądarka internetowa na system informatyczny danej osoby jest automatycznie przez odpowiedni komponent Twitter powoduje pobranie prezentacji odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Dalsze informacje na temat przycisków Twitterze dostępne są w https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu przemysłowego Twitter otrzymuje wiedzę o którym beton baza odwiedza naszą stronę przez daną osobę. Celem integracji składnika Twitter jest zapewnienie naszym użytkownikom retransmisji zawartości tej strony do tej strony internetowej w cyfrowym świecie znanym i zwiększyć nasze liczby turystów.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą . Informacje te są zbierane przez komponent Twittera i przypisywane do odpowiedniego konta Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazane za jej pomocą są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz są przechowywane i przetwarzane przez Twitter.

Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Twittera, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Odpowiednie zasady ochrony prywatności na Twitterze są dostępne na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

 

9. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I świeci. DS-GMO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I świeci. b DS-GMO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, takim jak wypełnienie zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby gość w naszym lokalu został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 I lit. D DS GMO są oparte.

Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. Oparte są na GMO DS. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolności osoby zainteresowanej przeważają. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dozwolone, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał w tym względzie, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiotem danych jest klient administratora (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

 

10. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I? f DS-GMO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

 

11. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

 

12. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacji o umawiającej się stronie).

Od czasu do czasu może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa z zainteresowaną osobą nie mogłaby zostać zamknięta.

Zanim osoba zainteresowana poda dane osobowe, musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych każdorazowo informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane prawem lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.

 

13. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji / profilowania

Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych opiera się na generatorze oświadczeń o ochronie danych firmy RC GmbH i WBS-LAW.