Meteen naar de inhoud

Windenergie op zee Gesetz

Wet offshore windenergie (WindSeeG)

De WindSeeG, die in 2017 van kracht is geworden, bevat de belangrijkste normen voor de uitbreiding van offshore windenergie in Duitsland. Naast uitbreidingsdoelen en aanbestedingsontwerp regelt het ook implementatietermijnen voor offshore windprojecten en basisvragen over ruimtelijke ordening en netaansluiting.

Wind op zee: Noodzakelijke investeringssignalen voor de waardeketen zijn nog ver weg

Helaas heeft de federale overheid met het vandaag goedgekeurde wettelijke kader voor de verdere uitbreiding van offshore windenergie helaas nog geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ervoor te zorgen dat de uitbreidingsdoelstellingen worden gehaald. Zowel de investeerders, die zo'n 150 miljard euro zouden moeten voorzien voor de uitbreiding, als de waardeketen, wiens investeringen in productie- en bouwcapaciteiten onmisbaar zijn, zien een grote behoefte aan actie.
meer

WindSeeG in de Bundesrat: 5 BWO-aanbevelingen voor het WindSeeG-amendement

In zijn huidige vorm biedt de WindSeeG noch de juiste stimulansen voor investeringen in offshore windprojecten, noch voor het koolstofarm maken van de industrie. Wij adviseren daarom dringend om de focus weg te halen van de zogenaamde "biedcomponent" en vanaf het begin meer aandacht te besteden aan de systeemvoordelen van de offshore geproduceerde elektriciteit. De Federale Raad roept in zijn verklaring ook op tot dat laatste.
meer

Denk na over systeemintegratie – zorg voor leveringszekerheid

De huidige WindSeeG-wijziging biedt nu de mogelijkheid om in een vroeg stadium na te denken over de systeemintegratie van de op zee geproduceerde elektriciteit. De federale regering mag deze kans niet voorbij laten gaan. Wij stellen daarom voor om in de toekomst de systeemintegratie van elektriciteit uit windparken op zee te stimuleren door middel van een aanvullend aanbestedingscriterium.
meer

Studie bewijst: veilingontwerp in de WindSeeG verhoogt industriële elektriciteitsprijzen met maximaal € 21/MWh

In totaal zullen bij een biedcomponent ter grootte van de ongelimiteerde Engelse referentiewaarden in 2045 in Duitsland meer dan 14,5 miljard euro extra kosten gemaakt worden voor de biedcomponent in Duitsland.
meer

Het huidige WindSeeG-ontwerp negeert het industriebeleid

Met de parlementaire procedure is de kritieke fase begonnen. De parlementsleden bepalen nu ook hoe aantrekkelijk Duitsland is als vestigingsplaats in internationaal verband. We zijn ervan overtuigd dat er de komende weken nog veel in beweging zal zijn. Er moet wat komen om de geplande versnelling van de offshore-uitbreiding van de grond te krijgen.
meer

Biedcomponent verhoogt industriële elektriciteitsprijs met maximaal € 20/MWh

“Geëxtrapoleerd zou dat voor de industrie alleen al in 14 meer dan 2045 miljard euro aan meerkosten opleveren. Dat is idioot geld dat eigenlijk hard nodig is voor de systeemintegratie van de op zee geproduceerde elektriciteit”, legt Thimm uit.
meer

BWO: Biedcomponent gaat kostenefficiënte energietransitie tegen

Met de energiewetbesluiten van vandaag komt de energietransitie eindelijk weer op gang. Naast veel goede en belangrijke nieuwe regelgeving - zoals verhoogde uitbreidingsdoelstellingen en een hele reeks versnellingsmaatregelen voor offshore-uitbreiding - zien we nog steeds zwakke punten in het aanbestedingsontwerp voor met name toekomstige offshore windprojecten.
meer

Federal Rescue Service Act voor de EEZ

In iets meer dan een decennium is de offshore windindustrie erin geslaagd om een ​​hoogwaardige en internationaal uitstekende offshore reddingsinfrastructuur in de EEZ te creëren. Dit moet ook op de lange termijn behouden blijven. De BWO eist daarom dat de federale overheid haar verplichtingen nakomt en een federale reddingsdienstwet voor de AWZ tot stand brengt.
meer

Offshore-industrie: nieuwe uitbreidingsdoelen bieden grote kansen

De ambitieuze doelen kunnen alleen samen worden gerealiseerd. Tal van randvoorwaarden voor het bereiken van doelen kunnen alleen worden gecreëerd in nauwe samenwerking met politici. Industrie en politiek moeten hun huiswerk doen. Het versnellen van de goedkeuringsprocedures voor offshore netaansluitingen en offshore windparken en voor onshore netuitbreiding is van cruciaal belang. Bovendien doet Duitsland mee aan een internationale competitie om grondstoffen. Deze omvatten bijvoorbeeld grondstoffen, productie, scheeps- en havencapaciteiten en geschoolde arbeiders.
meer

Geen uitbreiding van offshore windenergie in de eerste helft van 2021 - nu geschoolde werknemers behouden en uniforme benutting mogelijk maken

Voor het eerst in meer dan tien jaar zal er dit jaar geen uitbreiding van offshore windenergie in Duitsland plaatsvinden. Deze expansiekloof is geen uiting van een gebrek aan interesse van investeerders of een gebrek aan slagkracht van de industrie, maar een gevolg van politieke beslissingen waarvan de effecten nu zichtbaar worden voor de offshore windindustrie in Duitsland.
meer